About Us

กลุ่มธุรกิจน้ำตาลไทยและพลังงานธรรมชาติ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2516 โดยเริ่มต้นธุรกิจในการดำเนินการโรงงานน้ำตาล
เพื่อผลิตน้ำตาลทรายป้อนให้กับคู่ค้าเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร บริโภคต่างๆ ในลักษณะผลิตภัณฑ์
น้ำตาลประเภทต่างๆ ให้กับลูกค้ากลุ่มคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจต่างๆทั้งใน ประเทศและในต่างประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

ประกอบด้วยโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำตาล และพลังงานสะอาด ในหลากหลายบริษัทฯ
และประเภทธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองตามกระแสการพัฒนาและเติบโตในโลกธุรกิจ

เราส่งเสริมให้องค์กรของเรา เอื้อต่อการเป็นสังคมของการเรียนรู้และการเพิ่มทักษะ
มุ่งเน้นการทำงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
และเพื่อการสร้างสรรค์ ส่งต่อค่านิยมที่ยั่งยืนให้กับประชาสังคมของเรา

About Us
About Us
About Us
About Us
About Us

ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม กลุ่มธุรกิจ TSM ให้ความสำคัญเพื่อพัฒนา สร้างสรรค์สินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ต่อความต้องการของตลาด จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ “Good Sugaaar” มาเพื่อตอบสนอง ความต้องการของตลาดที่ผู้บริโภคหันมาใส่ในในสุขภาพมากขึ้น

Good Sugaaar เป็น Muscovado ผลิตด้วยขั้นตอนกระบวนการผลิตแบบท้องถิ่นดั้งเดิม มีคุณสมบัติของน้ำตาลตามธรรมชาติ และน้ำตาล Organic Muscovado ซึ่งผลิตจากอ้อยที่ปลูกแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก มีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยกว่าน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ทั่วไปที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

ด้วยคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำตาล Low GI (น้ำตาลที่มีค่าอัตราการละลายเข้าสู่ระบบร่างกายช้า) จึงเหมาะสมสำหรับี่ผู้บริโภค ที่ห่วงใยเรื่องสุขภาพในการบริโภคน้ำตาลในชีวิตประจำวัน

โดยผลิตภัณฑ์ Good Sugaaar ได้มีการเริ่มวางตลาดจัดจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทน คู่ค้าต่างๆ และยังหาซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ที่

About Us
About Us

ตลอดช่วงเวลาในการดำเนินการที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจ TSM ได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาและเติบโตภายใต้แนวคิดการดำเนินการธุรกิจแบบเศรษฐกิจยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการวางแผนและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดยมุ่งสร้างรากฐานและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ ให้เกิดการพัฒนาเติบโต สร้างความมั่นคงยั่งยืน เรายังคงค้นคว้าพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม หรือสินค้าบริการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองต่อโลกยุคใหม่และพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตในแนวทางที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

พบกับความหวานหอมพิเศษได้ที่

About Us
About Us
About Us
About Us
About Us